OIKEUDELLINEN TIEDOTE JA KÄYTTÖEHDOT

Tervetuloa tälle Scanfil verkkosivustolle (www.scanfil.fi ja www.scanfil.com) (jäljempänä tämä ”Verkkosivu”). Tämän Verkkosivun käyttöön, mukaanlukien kaikki sen sisältämä informaatio ja materiaali, sovelletaan ja sitä sääntelevät nämä yleiset käyttöehdot (jäljempänä nämä “Käyttöehdot”) kuten jäljempänä on tarkemmin yksilöity. TUTUSTU HUOLELLISESTI NÄIHIN KÄYTTÖEHTOIHIN ENNEN KUIN KÄYTÄT TÄTÄ VERKKOSIVUA MILLÄÄN TAVALLA.
 

1. Käyttöehdot

Kirjautumalla sisään ja/tai käyttämällä tätä Verkkosivua tai mitään sen sisältämää informaatiota sinun katsotaan hyväksyneen nämä Käyttöehdot sellaisenaan. MIKÄLI ET HYVÄKSY NÄITÄ KÄYTTÖEHTOJA, TÄMÄN VERKKOSIVUN KÄYTTÖ ON KIELLETTY ENEMMÄLTI. Scanfil pidättää oikeuden milloin tahansa esim. muuttaa, päivittää, muokata ja korjata näitä Käyttöehtoja ilman etukäteistä ilmoitusta.
 

2. Informaatio ja käyttäminen

Kaikki tällä Verkkosivulla oleva informaatio on tarkoitettu ja toimitetaan yleisessä ja alustavassa tiedotuksellisessa tarkoituksessa ja asiain todellinen lopullinen tila saattaa poiketa lopulta siitä minä se on esitetty Verkkosivulla; siten informaatio tulisi vielä vahvistaa Scanfilin edustajilta.

Tämä Verkkosivu ja kaikki sen sisältämä informaatio ja materiaali tarjotaan ”sellaisena kuin se on”, poislukien kaikki laatua ja ominaisuuksia koskevat takuut ja vakuuttelut, esimerkiksi näihin rajoittumatta, luotettavuus, tarkkuus, virheettömys, saatavuus ja varmuus. Kaikki mahdolliset epäsuorat tai muutoin ilmenevät takuut ja vakuuttelut evätään täten nimenomaisesti.

Olet oikeutettu käyttämään, katselemaan, lataamaan ja kopioimaan/tulostamaan tällä Verkkosivulla olevaa informaatiota ja materiaalia yksinomaan ja ainoastaan henkilökohtaisesti ja ei-kaupallisesti. Scanfil ei suorita mitää korvausta eikä palkkiota tämän Verkkosivun käytöstä taikka sen kautta tarjoamastasi informaatiosta ja myönnät Scanfilille oikeuden käyttää, muokata, editoita ja poistaa mitä tahansa tällaista materiaalia rajoituksetta ja maailmanlaajuisesti vapaana kaikista rojalteista ja muista maksuista. Sinulla ei ole lupaa muuttaa, käsitellä tai muokata mitään tällä Verkkosivulla olevaa informaatiota eikä mitään informaatiota tällä Verkkosivulla (tämä Verkkosivu mukaanlukien sellaisenaan) tule toimittaa tai edelleen välittää millään tavoin ilman Scanfilin antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta. Kaikki muu tämän Verkkosivun käyttö on kielletty. Näiden Käyttöehtojen rikkominen saattaa johtaa siviili- ja/tai rikosoikeudelliseen vastuuseen voimassaolevan oikeuden mukaisesti. 
 

3. Oikeudet

Scanfil omistaa ja pidättää oikeudet kaikkeen tällä Verkkosivulla olevaan informaatioon ja materiaaliin, mukaanlukien (näihin kuitenkaan rajoittumatta) kaikki esitykset, tietolomakkeet ja taulukot (ja niiden sisältämät tiedot), henkilökohtainen informaatio, lehdistötiedotteet, pörssitiedotteet- ja ilmoitukset, tuotetiedot jne. SCANFIL ja muut nimet, tunnusmerkit, symbolit, tuotteet ja muu näiden Verkkosivujen sisältö ovat Scanfilin (ja/tai sen asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden) tekijänoikeuden suojaamia ja ovat kulloistenkin oikeudenomistajiensa omaisuutta. Luvaton käyttö saattaa loukata näitä oikeuksia. Nämä Verkkosivut tai mikään niiden sisältö ei sisällä mitään lisenssiä tai muun käyttöoikeuden perustamista sinulle tai lupaustakaan sellaisesta koskien mitään patentteja, hyödyllisyysmalleja, tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia, teollisoikeuksia tai mitään muitakaan Scanfilin tai kolmansien osapuolten oikeuksia.
 

4. Vastuuvapaus kolmansien osapuolten materiaalista

Rajoittamatta mitenkään muualla näissä Käyttöehdoissa esitettyjä nimenomaisia vastuuvapautuksia ja –rajauksia; Scanfil ei voi kontrolloida mitään kolmansien osapuolten verkkosivujen materiaalia tai sisältöä joihin tämä Verkkosivu mahdollisesti sisältää linkityksen tai viittauksen eikä Scanfil hyväksy mitään vastuuta missään olosuhteissa liittyen kolmansien osapuolten verkkosivujen sisältämään informaatioon tai materiaaliin.
 

5. Käytettävyys

Koska tämä Verkkosivu toimitetaan ainoastaan yleisessä tiedotuksellisessa ja alustavassa tarkoituksessa, Scanfil pidättää oikeuden esimerkiksi muokata, muuttaa, päivittää ja/tai poistaa Verkkosivua ja sillä olevaa materiaalia, kokonaan tai osittain, milloin tahansa ilman etukäteistä ilmoitusta. Scanfil ei sitoudu päivittämään mitään Verkkosivulla olevaa informaatiota yleensä tai tietyssä ajassa joka näin ollen saattaa sisältää vanhentunutta tietoa käyttöhetkellä. Scanfil tai sen työntekijät, johto, toimihenkilöt, agentit tai edustajat tai konserniyhtiöt eivät ole vastuussa mistään kuluista, vastuista tai vahingoista (mukaanlukien ja rajoittumatta todellisiin, suoriin, epäsuoriin tai rangaistusluonteisiin korvauksiin tai vahinkoihin) tai vaatimuksista tai muista vastuista liittyen tai johtuen tämän Verkkosivun käytöstä tai mistään informaatiosta (tai sen puutteesta) tai materiaalista Verkkosivulla. Scanfil voi milloin tahansa päättää tai estää Verkkosivujen tai niiden osan käytön, millä tahansa perusteella.
 

6. Vahingollinen sisältö

Scanfil ei voi taata että tämä Verkkosivu taikka mikään serveri tai muu alusta joilla tämä Verkkosivu sijaitsee on vapaa viruksista tai muista vahingollisista elementeistä, komponenteista tai haitallisista aineksista. Scanfil on ryhtynyt kohtuullisiin toimiin varmistuakseen tämän Verkkosivun turvallisesta käytettävyydestä, mutta tästä huolimatta käyttäjät ovat yksinomaan vastuussa viruksentorjunnan käyttämisestä tämän Verkkosivun ja sillä olevan informaation ja materiaalin lataamisen ja käytön osalta. Asianmukaisesti päivitetyn työasemakohtaisen virustorjuntaohjelman käyttö on suositeltavaa.
 

7. Ennakkonäkemykset

MITKÄÄN TALOUDELLISTA INFORMAATIOTA SISÄLTÄVÄT TIEDOTTEET TAI LAUSUMAT, KUTEN ESIMERKIKSI (NÄIHIN RAJOITTUMATTA) PÖRSSITIEDOTTEET EIVÄT OLE TARKOITETTU JULKAISTAVAKSI TAI VÄLITETTÄVIKSI USA:SSA. 

Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tällä Verkkosivulla, kuten esimerkiksi pörssitiedotteet, ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n ja/tai konserniyhtiöidensä toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Verkkosivulla esiintyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n ja/tai konserniyhtöidensä toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tällä Verkkosivulla ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan Verkkosivulla mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.
 

8. Yksityisyys ja henkilötietojen käsittely

Tämän Verkkosivun käytön yhteydessä käyttäjästä voidaan kerätä henkilötietoja. Henkilötietoja kerätään yhteyksissä, joissa käyttäjä vapaaehtoisesti luovuttaa tällaista informaatiota Scanfilille, esim. tämän Verkkosivun rekrytointiosion yhteydessä tai täytettäessä Verkkosivulle upotettuja yhteydenottolomakkeita. Henkilötietoja käsitellään Suomessa kulloinkin voimassa olevan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan sääntelyn, sekä rekisterinpitäjänä toimivan Scanfilin tietosuojalausekkeen mukaisesti. Soveltuva tietosuojasääntely takaa rekisteröidyille tiettyjä oikeuksia, joilla rekisteröidyt voivat jossakin määrin itse määrätä henkilötietojensa käytöstä. Väliaikaisia internet tiedostoja voidaan kerätä sivuston toimivuuden takaamiseksi, mutta ainoastaan tässä tarkoituksessa. Scanfil käyttää tällä Verkkosivulla evästeitä kerätäkseen tilastotietoja Verkkosivun käyttäjistä ja siitä, kuinka Verkkosivua käytetään. Scanfil ei yhdistä evästeiden avulla kerättyjä tietoja käyttäjistä kerättyihin henkilötietoihin. Lue lisää henkilötietojesi käsittelystä ja oikeuksistasi sekä evästekäytännöistämme tietosuojalausekkeestamme.
 

9. VASTUUNRAJAUS

TÄTÄ VERKKOSIVUA KÄYTTÄMÄLLÄ HYVÄKSYT ETTÄ SCANFIL EI OLE VASTUUSSA SINULLE TAI KENELLEKÄÄN MUULLE MISTÄÄN TAI MINKÄÄNLAISISTA VAHINGOISTA TAI MENETYKSISTÄ MILLÄÄN PERUSTEELLA, MUKAANLUKIEN NÄIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA, SUORISTA, EPÄSUORISTA, TODELLISISTA, YLEISISTÄ, ERITYISISTÄ, VÄLILLISISTÄ, RANGAISTUSLUONTEISISTA TAI JOHDANNAISVAHINGOISTA JA MENETYKSISTÄ JOHTUEN TAI LIITTYEN TÄHÄN VERKKOSIVUUN, SEN KÄYTTÖÖN TAI SILLÄ OLEVAAN INFORMAATIOON TAI MATERIAALIIN. SCANFIL KIISTÄÄ JA POISSULKEE KAIKKI TAKUUT, LUPAUKSET JA VÄLIPUHEET, NIMENOMAISET JA HILJAISET, MUKAANLUKIEN KAUPALLISTETTAVUUTTA, SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, TEOLLISOIKEUKSIA KOSKEVAA LOUKKAAMATTOMUUTTA SEKÄ KAUPPATAPOJA KOSKEVAT TAKUUT, LUPAUKSET JA SITOUMUKSET. Kaikissa oikeusjärjestyksissä ei välttämättä hyväksytä tiettyjen takuiden ja/tai vastuiden rajaamista. Tästä huolimatta, joka tapauksessa vastuu tällaisessakin tilanteessa mikäli ko. oikeusjärjestyksen säännökset tulisivat sovellettaviksi, Scanfilin vastuu on aina rajattu oikeusjärjestyksen nojalla sovellettavaan alhaisimpaan mahdolliseen määrään, kaikissa tapauksissa kuitenkin enintään kohtuullisiin määriin. 
 

10. Korvausvelvollisuus

Mikäli käyttäjä rikkoo näitä Käyttöehtoja ja tästä aiheutuisi Scanfilille (tai kolmannelle osapuolelle) vahinkoa, käyttäjä sitoutuu korvaamaan Scanfilille, sen konserniyhtiöille (tai kolmannelle osapuolelle joka on kärsinyt vahinkoa) sekä näiden työntekijöille, johdolle ja toimihenkilöille ja edustajille kaiken aiheuttamansa minkä tahansa vahingon ja menetykset mukaan lukien asian selvittämisestä ja hoitamisesta johtuneet asianajo- ja lakimieskulut sekä palkkiot.
 

11. Yleiset määräykset

Mikäli jokin osa näistä Käyttöehdoista katsottaisiin ehdottoman lainsäännöksen vastaiseksi tai muutoin täytäntöönpanokelvottomaksi, tällainen kohta ei kuitenkaan vaikuta muilta osin näiden Käyttöehtojen pätevyyteen. Nämä Käyttöehdot sisältävät ainoan ja yksinomaisen sopimuksen ja ehdot sinun ja Scanfilin välillä liittyen tämän Verkkosivun käyttöön liittyen. Mikäli sinulla on jotakin kysymyksiä näihin Käyttöehtoihin liittyen, ole hyvä ja ota yhteyttä Scanfiliin tämän Verkkosivun kautta. 

Näihin Käyttöehtoihin ja tämän Verkkosivun käyttöön sekä niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lakia poislukien sen lainvalintaa koskevat säännökset (”edelleenviittausesto”). Näistä Käyttöehdoista ja tämän Verkkosivun käytöstä mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ja riitaisuudet käsitellään Helsingin oikeusistuimissa Suomessa, joilla on siihen yksinomainen toimivalta.

© Copyright Scanfil Scanfil 2012-2018. Kaikki oikeudet pidätetään.

 

Invest to the
future growth

Latest