Lisätietoa osakkeesta löydät TÄÄLTÄ

 

Riskienhallinta, sisäinen valvonta ja tarkastus

Scanfil-konsernin riskienhallinta perustuu hallituksen hyväksymään riskienhallintapolitiikkaan, jossa riskit on ryhmitelty strategisiin ja operatiivisiin riskeihin. Tavoitteena on riskien kokonaisvaltainen ja ennakoiva hallinta.

Riskienhallinnan periaatteet
Konsernin riskienhallinnan tavoitteena on havainnoida ja analysoida tekijöitä, jotka vaikuttavat negatiivisesti yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen pitkällä ja lyhyellä tähtäimellä sekä ryhtyä toimenpiteisiin riskien minimoimiseksi ja lykkäämiseksi tai poistamiseksi kokonaan. Riskienhallinta on osa liiketoimintaprosesseja ja johtamisjärjestelmää, joita kontrolloi hallituksen tarkastusvaliokunta.

Strategiset riskit
Strategisten riskien hallinta on osa hallituksen strategiaprosessia, jossa määritellään liiketoiminta- ja markkina-alue sekä toimiala.

Operatiiviset riskit
Toimitusjohtaja ja johtoryhmä vastaavat operatiivisten riskien hallinnasta osana liiketoimintaprosessien hallintaa ja kehittämistä. Riskienhallinta on integroitu osa konsernin johtamis-, seuranta- ja raportointijärjestelmiä. Keskeisimpiä operatiivisia riskejä ovat asiakas-, materiaali-, henkilöstö- ja rahoitusriskit.

Rahoitusriskien hallinta
Konsernin rahoituksen hoito ja rahoitusriskien hallinta hoidetaan keskitetysti emoyhtiössä hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Tytäryhtiöiden rahoitus voidaan järjestää joko konsernin sisäisillä lainoilla tai paikallisilla pankkilainoilla. Tavoitteena on kustannustehokas riskien hallinta sekä rahavirtojen optimointi.

Valuuttariski
Konsernin valuuttariskit muodostuvat myyntisaamisiin ja ostovelkoihin liittyvistä transaktioriskeistä, ulkomaan tytäryhtiöihin liittyvistä translaatioriskeistä sekä valuuttakurssimuutosten aiheuttamista taloudellisista riskeistä. Transaktioriskin suojaamiseen voidaan käyttää valuuttatermiineitä. Emoyhtiö vastaa suojauksen tasosta. Sijoituksia ulkomaisiin tytäryrityksiin ei ole suojattu.

Korkoriski
Korkoriski sisältyy rahoitussijoitusten tuottoon ja korollisiin velkoihin. Korkotason muutoksilla on vaikutusta konsernin tulokseen. Lainojen korkoriskiä voidaan hallita vaihtuva- ja kiinteäkorkoisten lainojen suhteella.

Luottoriski
Vastuu myyntisaamisten luottoriskistä on liiketoimintayksiköillä. Scanfil EMS -alakonsernin nykyinen asiakasrakenne, uusien asiakkaiden luottokelpoisuusarvioinnit ja erääntyneiden saamisten aktiivinen perintä pienentävät luottotappioriskiä. Myyntisaamisiin ei sisälly merkittävää luottotappioriskiä.

Likviditeettiriski
Scanfil-konsernin taserakenne huomioon ottaen likviditeettiriski on hyvin pieni.