Yhtiön tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Scanfil Oyj

Scanfil Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Sievi. Emoyhtiö Scanfil Oyj sekä alakonsernit Scanfil EMS Oy ja PartnerTech AB muodostavat Scanfil -konsernin (”Scanfil” tai ”konserni”). Emoyhtiö Scanfil Oyj:n osakkeet on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla 2.1.2012 lähtien.

Scanfilin konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2016 voimassa olevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti yhteisössä sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset. 

Tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina ja ne perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin, ellei laatimisperiaatteissa ole muuta kerrottu.
Tilinpäätöksessä esitettävät yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty täysiksi tuhansiksi euroiksi tarkemmista luvuista ja siksi laskemalla yksittäiset luvut eivät aina täsmää yhteissummiin.

Invest to the
future growth

Latest