Lisätietoa osakkeesta löydät TÄÄLTÄ

 

Palkka- ja palkkioselvitys 2018

 

A. Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Hallitus

Ylintä päätösvaltaa käyttävät toimielimet ovat emoyhtiö Scanfil Oyj:n yhtiökokous ja hallitus. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja päättää heidän palkkioistaan.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan nimittää ja vapauttaa hallitus, joka päättää toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot, palkan ja muut edut. Emoyhtiön Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja toimii myös alakonsernien Scanfil EMS Oy ja Scanfil Sweden AB toimitusjohtajana.

Scanfil Oyj:n johtoryhmä

Scanfil-konsernin johtoryhmän palkitsemisjärjestelmän ja sen ehtojen yleiset suuntaviivat vahvistaa Scanfil Oyj:n hallitus. Toimitusjohtaja päättää konserni johtoryhmän ja muun ylimmän johdon palkoista ja etuuksista.

 

B. Palkitsemisen keskeiset periaatteet


Hallitus

Hallituksen jäsenten palkkion päättää Scanfil Oyj:n yhtiökokous.

Varsinainen yhtiökokous päätti 24.4.2019, että:
- hallituksen jäsenten palkkio on 2 200 €/kk 
- hallituksen puheenjohtajan palkkio on 3 800 €/kk.

Valiokunnan jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona 550 euroa/kokous. 

Hallituksen jäsenille korvataan matkakustannukset yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti. Hallituksen jäsenille ei makseta muita etuja tämän tehtävän perusteella.

Scanfil Oyj:n hallituksen jäsenet eivät saaneet tilikaudella 2018 palkkioina yhtiön osakkeita tai osakepohjaisia etuuksia.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajasopimus on voimassa toistaiseksi molemminpuolisella kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli yhtiö päättää toimitusjohtajan kanssa tehdyn toimitusjohtajasopimuksen, maksetaan toimitusjohtajalle erokorvauksena 12 kuukauden rahapalkkaa vastaava määrä toimitusjohtajasopimuksen ehtojen mukaisesti. 

Toimitusjohtajan eläkeikä on lakisääteinen. 

Toimitusjohtajalle vuonna 2018 maksettu säännöllinen rahapalkka oli 268 092 euroa.

Toimitusjohtaja kuuluu johdon tulospalkkiojärjestelmään joka perustuu konsernin tulokseen ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Johdon palkitsemisjärjestelmästä ja sen ehdoista päättää hallitus joka asettaa vuosittain palkitsemiseen liittyvät tuloskriteerit. Vuosittainen palkkio on enintään 12 kk:n palkkaa vastaava määrä. Toimitusjohtaja kuuluu myös yhtiön osakepalkkiojärjestelmän piiriin.

Toimitusjohtajalle vuonna 2018 maksettu tulospalkkio oli 168 000 euroa. 
Osakepalkkiojärjestelmän perusteella vuonna 2018 osakkeina toteutetut ja maksettavat optiot toimitusjohtajalle olivat 35 000 euroa

Toimitusjohtajalla ei ole muita etuuksia. 

Scanfil Oyj:n johtoryhmä

Johtoryhmän jäsenet kuuluvat edellä kuvattuun tulospalkkiojärjestelmään ja osakepalkkiojärjestelmän piiriin. Johtoryhmän henkilökohtaiset tavoitteet asetetaan yhdessä toimitusjohtajan kanssa. 

Scanfil-konsernin johtoryhmän jäsenille vuonna 2018 maksetut palkat olivat yhteensä 1 032 066 euroa ja  tulospalkkiot olivat yhteensä 234 847 euroa.
Osakepalkkiojärjestelmän perusteella vuonna 2018 osakkeina toteutetut ja maksettavat optiot johtoryhmän jäsenille olivat yhteensä 144 408 euroa.


Konsernin johtoryhmän jäsenet kuuluvat kukin asuinvaltionsa kulloinkin voimassa olevan eläkejärjestelmän piiriin.  Toimitusjohtajan lisäksi viisi konsernin johtoryhmän jäsentä kuuluu Suomen työeläkejärjestelmän piiriin ja kaksi konsernin johtoryhmän jäsentä Ruotsin työeläkejärjestelmän piiriin. Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on lakisääteinen eikä heille ole otettu vapaaehtoisia eläkevakuutuksia.

Konsernin johtoryhmän jäsenten irtisanomisajasta on sovittu kunkin konsernin johtoryhmän jäsenen työsopimuksessa.

 

Optio-ohjelma
 

Optio-oikeudet 2013A

Scanfil Oyj:n hallitus on 18.9.2013 päättänyt yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 225.000 optio-oikeuden antamisesta jakautuen Scanfil Oyj:n toimitusjohtajalle ja neljälle tytäryhtiö Scanfil EMS Oy:n avainhenkilölle. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2013A. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Scanfil Oyj:n uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuden 2013A merkintäaika on 1.5.2016 – 30.4.2018. Optio-ohjelman tarkoittamilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää, että hallituksen erikseen määrittelemät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin liiketoiminnan tuotannolliset ja taloudelliset tavoitteet ja ehdot ovat täyttyneet. Optio-oikeudet joiden tavoite ei täyty, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2013A on 0,87 euroa, joka on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.3. – 31.3.2013.

 

Optio-oikeudet 2013B

Scanfil Oyj:n hallitus on 25.9.2014 päättänyt yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 225.000 optio-oikeuden antamisesta jakautuen Scanfil Oyj:n toimitusjohtajalle ja talousjohtajalle sekä kolmelle tytäryhtiö Scanfil EMS Oy:n avainhenkilölle. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2013B. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Scanfil Oyj:n uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuden 2013B merkintäaika on 1.5.2017 – 30.4.2019. Optio-ohjelman tarkoittamilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää, että hallituksen erikseen määrittelemät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin liiketoiminnan tuotannolliset ja taloudelliset tavoitteet ja ehdot ovat täyttyneet. Optio-oikeudet joiden tavoite ei täyty, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2013B on 1,41 euroa, joka on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.3. – 31.3.2014.

 

Optio-oikeudet 2013C

Scanfil Oyj:n hallitus on 28.10. 2015 päättänyt yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 250 000 optio-oikeuden antamisesta jakautuen Scanfil Oyj:n toimitusjohtajalle ja seitsemälle konsernin avainhenkilölle. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2013C. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Scanfil Oyj:n uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuden 2013C merkintäaika on 1.5.2018 – 30.4.2020. Optio-ohjelman tarkoittamilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää, että hallituksen erikseen määrittelemät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin liiketoiminnan tuotannolliset ja taloudelliset tavoitteet ja ehdot ovat täyttyneet. Optio-oikeudet joiden tavoite ei täyty, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2013C on 2,91 euroa, joka on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.3. – 31.3.2015.

 

Optio-oikeudet 2016A

Scanfil Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 250 000 optio-oikeuden antamisesta toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille seuraavasti: Petteri Jokitalo 110 000 kpl, Tomi Takanen 20 000 kpl, Keijo Anttila 20 000 kpl, Kai Valo 20 000 kpl, Timo Sonninen 20 000 kpl, Mats Lundin 20 000 kpl, Markku Kosunen 20 000 kpl ja Kristoffer Asklöv 20 000 kpl. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2016A. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Scanfil Oyj:n uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuden 2016A merkintäaika on 1.5.2019 – 30.4.2021. Optio-ohjelman tarkoittamilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää, että hallituksen erikseen määrittelemät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin liiketoiminnan tuotannolliset ja taloudelliset tavoitteet ja ehdot ovat täyttyneet. Optio-oikeudet joiden tavoite ei täyty, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. Optio-oikeudet annettiin vastikkeetta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2016A on 3,38 euroa, joka on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.3. – 31.3.2016.

 

Optio-oikeudet 2016B

Scanfil Oyj:n hallitus on  21.11.2017 päättänyt edellä mainitun yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 250 000 optio-oikeuden antamisesta Optio-ohjelmasta 2016 toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille seuraavasti: Petteri Jokitalo 110 000 kpl, Tomi Takanen 20 000 kpl, Kai Valo 20 000 kpl, Timo Sonninen 20 000 kpl, Mats Lundin 20 000 kpl, Markku Kosunen 20 000 kpl ja Kristoffer Asklöv 20 000 kpl, sekä 20 000 kpl hallituksen myöhemmin nimeämälle henkilölle. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2016B. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Scanfil Oyj:n uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuden 2016B merkintäaika on 1.5.2020 – 30.4.2022. Optio-ohjelman tarkoittamilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää, että hallituksen erikseen määrittelemät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin liiketoiminnan tuotannolliset ja taloudelliset tavoitteet ja ehdot ovat täyttyneet. Optio-oikeudet joiden tavoite ei täyty, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. Optio-oikeudet annettiin vastikkeetta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2016B on 3,57 euroa, joka on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.3 – 31.3.2017.
 

 

C. Palkitsemisraportti 2018